Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Phòng Thanh tra - Trường Đại học Hàng hải Việt nam
P.202, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Số 484 Lạch Tray - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.261.099
Website: thanhtra.vimaru.edu.vn