Skip to content Skip to navigation

Biểu mẫu theo dõi nghỉ và dạy bù

          Trưởng Bộ môn gửi thông tin nghỉ và dạy bù của giảng viên theo biểu mẫu này về mail: phongthanhtrahh@vimaru.edu.vn (Lịch dạy bù chuyển mail cho Phòng Thanh tra trước khi dạy bù).  Cuối học kỳ Trưởng Bộ môn tổng hợp toàn bộ danh sách giảng viên xin nghỉ dạy bù đã gửi mail theo mẫu trên và in thành văn bản có chữ ký của Trưởng Bộ môn gửi Phòng Thanh tra.


AttachmentSize
Office spreadsheet icon bieu_mau_theo_doi_nghi_va_day_bu.xls21.5 KB